Povrchová údržba dřevěných podlah opatřených parketovými laky TANGO a MOVIpur

Bytové prostory

Povrchová údržba dřevěných podlah opatřených vodou ředitelnými laky TANGO a MOVIpur se v běžných bytových a pobytových prostorách, na které se nevztahuje Vyhl. Min. pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb. §3, odst. e), která vyžaduje součinitel smykového tření min. 0,6 – koncertní síně, sportovní haly, kina, tribuny,schodiště apod., se provádí běžnými údržbovými prostředky, které mají na etiketě deklarované použití pro vodou ředitelné nátěrové hmoty.

Nesmí obsahovat abrasiva a organická rozpouštědla, která by mohla povrch parketových laků poškodit. Ale i u těchto údržbových prostředků by měl výrobce, nebo distributor deklarovat součinitel smykového tření, který by neměl být nižší než 0,3. Pokud výrobce hodnotu součinitele smykového tření neuvádí, nebo uvádí hodnotu nižší než 0,30, je povrch poliše příliš kluzký.

Vlastní postup při aplikaci každého údržbového prostředku se řídí návodem výrobce. Obecně platí, že údržbový prostředek by se měl skládat minimálně ze dvou částí. Jednak z vlastního poliše, který chrání povrch laku před poškozením a jeho odstraňovače. Poliš se nanáší podle zatížení podlahy v určitém časovém opakování. Po určité době se použije odstraňovací prostředek, kterým se příliš silná a již nepravidelná vrstva poliše odstraní. Proces údržby se opakuje.

Obecně platné zásady:

Parketové a ostatní dřevěné podlahy, pokud k tomu nejsou speciálně konstrukčně uzpůsobeny, nesmí být nikdy při čištění , nejčastěji čistícími stroji, zaplaveny vodou. Zaplavení vodou, nebo čistícími prostředky, které obsahují vodu, může způsobit nabobtnání dřeva a nevratně poškodit povrch podlahy.

Na běžných podlahách by se mělo při údržbě pracovat tak, aby nedocházelo k zatékání většího množství vody do parketových nebo palubkových spár. V praxi to znamená, že se k vytírání podlahy používají dostatečně vyždímané mopy nebo hadry. Podobně se pracuje i s údržbovými prostředky, které obsahují větší množství vody.

Poslední zásada, kterou je třeba dodržovat, se týká prvního použití údržbového prostředku.

Údržbové prostředky by se měli zásadně používat až po řádném vyzrání parketového laku. Čisté 100% polyuretanové laky vyzrávají rychleji, než akryl-polyuretany. Povrch podlahy opatřené 100% PU lakem TANGO doporučujeme ošetřit vhodným polišem nejdříve po době 3 až 4 týdny. U akryl-polyuretanového laku MOVIpur doporučujeme aplikaci poliše nejdříve po uplynutí lhůty 4 až 6 týdnů.

Při provozu každé podlahy opatřené laky se nesmí nikdy zapomenout na zajištění dostatečně účinné očistné zóny. To v praxi znamená, že obuv se kterou vstupujeme na parketový lak nesmí být znečištěna pískem. Křemičitý písek, nebo podobné abrasivní látky, které ulpívají na podešvi obuvi povrch každého laku poškodí. Takto jsou nejčastěji poškozovány povrchy laků u venkovských tanečních sálů, vstupních hal, chodeb a podobně.

Abrasivní zbytky nečistot na tlapkách domácích mazlíčků způsobí stejná poškození.